MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu Spółka komandytowa zaprasza do skorzystania z BEZPŁATNEGO projektu „PRZEPIS NA SUKCES – wsparcie osób z niepełnosprawnościami”.

Każdy uczestnik/czka skorzysta z kompleksowego wsparcia:
indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym dopasowanego do potrzeb szkolenia zawodowego wraz z stypendium szkoleniowym 3-miesięcznego stażu wraz z stypendium stażowym indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy

Kto może wziąć udział w projekcie?
Osoby w wieku 18–29 lat, mieszkające na terenie Warszawy, z niepełnosprawnością, które spełniają łącznie następujące warunki:
1. nie pracują (są bierne zawodowo albo bezrobotne – niezarejestrowane w Urzędzie Pracy)
2. nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
3. nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Gdzie i kiedy odbywają się zajęcia?
Wszystkie spotkania, szkolenia i staże odbywać się będą terenie Warszawy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.przepisnasukces.com
oraz pod numerem telefonu 22 208 28 63 lub 506 121 017

Regulamin
Ulotka
2018-01-19T13:34:37+00:00