Regulamin2017-09-07T17:56:03+00:00

REGULAMIN FUNDACJI POLSKI KORPUS POKOJU

1. PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI
1.1. Fundacja POLSKI KORPUS POKOJU, zwana w dalszej treści Regulaminu „Fundacją” działa na podstawie Statutu, wpis do rejestru Fundacji pod nr KRS 0000457893 z dnia 15.04.2013 r.
1.2. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa podstawy i ciele działania Fundacji, rodzaje, źródła i sposoby pomocy świadczonej przez Fundację, jak również obowiązki dotyczące informowania Fundacji spoczywające na potrzebujących. Regulamin określa także zasady wydatkowania i obsługi środków finansowych oraz zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na kontach Fundacji.
1.3. Celem Fundacji jest pomoc potrzebującym w zakresie wskazanym w Statucie.
1.4. Fundacja gromadzi środki finansowe na cele i zadania określone statutem oraz wydatkuje je zgodnie z niniejszym Regulaminem i zasadami ustalonymi w Statucie.
1.5. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 498) oraz ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. 175 poz. 1362 z późn. zm.), a także Statutem Fundacji i niniejszym Regulaminem.
2. RODZAJE POMOCY ŚWIADCZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ
2.1. Przedmiotem pomocy jest wsparcie finansowe obejmujące wydatki ustalone w celach i zadaniach statutowych, a szczególnie w następujących obszarach: organizowanie przekwalifikowań zawodowych dla osób dorosłych, organizowanie staży zawodowych dla absolwentów szkół średnich i szkół wyższych, przeszkalanie zawodowe kandydatów do pracy zgodnie z oczekiwaniem pracodawców, pomoc przy przedsięwzięciach biznesowych szczególnie promujących polską gospodarkę, wspieranie i wdrażanie projektów nauczania informatyki z dostępem do internetu w krajach potrzebujących, organizowanie pomocy humanitarnej dla osób pokrzywdzonych, ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, wojen w kraju i za granicą, organizowanie wspólnie z instytucjami rynku pracy, prac interwencyjnych, wspólne organizowanie z gminami robót publicznych w dziedzinach: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, organizowanie i szkolenie grup reagowania kryzysowego oraz udział w działaniach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą oraz w odbudowie krajów po działaniach wojennych, współpraca z misjami religijnymi w różnych krajach świata poprzez: wspieranie działań oświatowych, wspieranie działań w dziedzinie opieki medycznej i socjalnej, pomoc w budowie i remontach obiektów misji, pomoc w wykonaniu innych projektów realizowanych przez misje, wspieranie rozwoju myśli spółdzielczej na podstawie doświadczeń polskiej spółdzielczości w krajach potrzebujących, przygotowywanie podstaw współpracy gospodarczej między Polską a innymi krajami poprzez: promowanie polskiej gospodarki, współpracę z izbami gospodarczymi z kapitałem polskim, przygotowywanie kadr dla polskich lub wspólnych przedsiębiorstw w kraju i za granicą, organizowanie zatrudnienia okresowego dla objętych projektem ochotników, aktywizacja zawodowa w kraju i za granicą osób niepełnosprawnych, wyrównywanie szans zawodowych dla osób niepełnosprawnych, współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.
3. ŹRÓDŁA POMOCY
3.1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji i subwencji oraz grantów;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku Fundacji, a w szczególności z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
e) odsetek bankowych.
3.2. Środki ze zbiórek publicznych, darowizn osób fizycznych i prawnych oraz z innych form działalności statutowej Fundacji przeznaczone na pomoc potrzebującemu są w 65% przekazywane na rzecz tego potrzebującego. Fundacja pobiera 35% z przychodów na utrzymanie fundacji.
4. ZASADY UDZIELANIA POMOCY
4.1. Pomocą objęte są osoby fizyczne, prawne, samorządy i państwa potrzebujące pomocy.
4.2. Celowość pomocy musi wynikać z przedstawionego wniosku lub prośby.
4.3. Osoba starająca się uzyskać pomoc z Fundacji jest zobowiązana przesłać w formie listu tradycyjnego lub e-maila pismo zawierające następujące informacje: cel zbiórki, , koszty, sytuacja materialno-bytowa, środki zgromadzone w innych fundacjach, dane kontaktowe: telefon, adres, e-mail.
4.4. Zakwalifikowanie przez Zarząd Fundacji osoby oraz określenie zakresu pomocy następuje na podstawie analizy wszystkich dokumentów dostarczonych przez potrzebującego.
4.5. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy pomocy, nawet jeśli z wniosku i z dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynika, że spełniają one wszelkie warunki określone Statutem i Regulaminem.
4.6. W szczególnych przypadkach nie opisanych w Regulaminie Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach.
5. SPOSÓB UDZIELANIA POMOCY
5.1. Środki finansowe Fundacji pochodzą z:
a) subwencji i dotacji od osób prawnych i fizycznych,
b) umów sponsorskich,
c) spadków, darowizn i zapisów oraz innych świadczeń od osób fizycznych i prawnych,
d) nawiązek sądowych,
e) zbiórek publicznych,
f) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz papierów wartościowych,
g) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
h) imprez publicznych.
5.2. Fundacja zobowiązuje się, że środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym przyporządkowane do realizacji finansowania założonych celów fundacji na podstawie tytułu przelewu lub innych form płatności będą przeznaczone na wskazany decyzją Zarządu Fundacji cel.
5.3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), Fundacja nie udostępnia danych osobowych darczyńców.
5.4. Fundacja wysyła pisemne podziękowania darczyńcom i sponsorom wpłacającym środki na rzecz Fundacji.
5.5. Fundacja nie gwarantuje udzielenia pomocy w całej wnioskowanej kwocie.
5.6. Wszelkie działania mające na celu gromadzenie środków pieniężnych, wykorzystujące nazwę Fundacji i/lub logo, muszą być prowadzone w porozumieniu z Fundacją.
5.7. Z chwilą zgromadzenia dla potrzebujących całej kwoty, Fundacja w trybie niezwłocznym kończy zbiórkę i przekazuje ją potrzebującym.
5.8. Jeśli, pomimo oficjalnego zakończenia zbiórki, nastąpią dalsze wpłaty na rzecz potrzebujących, zostaną one rozdysponowane decyzją Zarządu na innych potrzebujących Fundacji lub na cel zbliżony do woli darczyńcy.
5.9. Najpóźniej na 7 dni przed planowanym przez Fundację przekazaniem środków pieniężnych, potrzebujący lub ich przedstawiciele zobowiązani są dostarczyć Fundacji numer konta bankowego lub subkonta uruchomionego na cel zbiórki.
5.10. Rachunki i faktury, na podstawie których udzielana jest pomoc finansowa, muszą być wystawione na potrzebującego.
5.11. Środki finansowe przekazane na konto bankowe Fundacji bez określenienia celu księgowane są jako przychód Fundacji i są przeznaczone na działalność statutową Fundacji.
5.12. W związku z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), Fundacja nie udostępnia danych osobowych darczyńców. W oparciu o niniejszą Ustawę, Fundacja nie udostępnia także informacji o wysokości oraz źródłach zebranych środków osobom i instytucjom postronnym z wyjątkiem organów kontroli upoważnionych do przeprowadzania kontroli w organizacjach pozarządowych.
5.13. Fundacja nie udziela pomocy finansowej na żaden inny cel niż wyraźnie określony w Porozumieniu i w Regulaminie.
5.14. W przypadku zgromadzenia środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia wskazanego celu, Zarząd Fundacji może przeznaczyć pozostałe środki finansowe na realizację celów statutowych.
5.15. Fundacja może również odmówić wykonania operacji finansowej, jeśli przedstawione faktury, inne dokumenty lub wyjaśnienia budzą wątpliwości, co do ich merytorycznej rzetelności i celowości ponoszonych kosztów lub nie odpowiadają pod względem formalnym wymogom określonym w niniejszym Regulaminie oraz ustawie o rachunkowości i przepisach podatkowych.
5.16. Fundacja nie jest odpowiedzialna za prawidłowość realizacji założonych celów.
5.17. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
6. Ochrona danych osobowych
6.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony jest Fundacja.
6.2. Odbiorcami danych osobowych może być: w przypadku osoby, która korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na stronie Fundacji.
6.3. Każdy, kogo dane osobowe zostały udostępnione Fundacji ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Porozumienia na świadczenie pomocy, zawartego pomiędzy Zarządem Fundacji a potrzebującym.
7.2. Potrzebujący ubiegając się o pomoc Fundacji oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i będzie wykonywał z należytą starannością obowiązki wynikające z Regulaminu.
7.3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Fundacji, która ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni.
7.4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian takich może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.08.2017 roku.

Zatwierdził
Andrzej Józef Malinowski
Komendant Główny