Statut2017-09-13T22:13:21+00:00

Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. „FUNDACJA POLSKI KORPUS POKOJU”, zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez ANDRZEJA JÓZEFA MALINOWSKIEGO, zwanego w dalszej części statutu „Fundatorem”, w dniu jedenastego marca dwa tysiące trzynastego roku (11.03.2013), aktem notarialnym Repertorium A nr 1259/2013 sporządzonym przed emerytowanym notariuszem Henrykiem Wojciechowskim zastępcą notariusza Anny Zaborowskiej-Nowocień prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 24/26 lok. 14.
2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może realizować swoje cele statutowe poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym.
5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§3

1. Dla wykonywania swoich działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub dla celów współpracy zagranicznej, Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w językach obcych.
2. Fundacja może używać pieczęci z napisem: „Fundacja Polski Korpus Pokoju” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Fundatora.

§4

Nadzór nad Fundacją należy do Ministra Gospodarki.

§5

1. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.
2. Fundacja może tworzyć centra, oddziały, zakłady, filie, biura oraz ustanawiać swoje przedstawicielstwa w kraju i misje za granicą.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących fundacje.

§6

1. Fundacja może ustanowić ją wyróżniające symbole, medale lub odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
2. Fundacja może ustanowić dla swoich pracowników oraz wolontariuszy wyróżniające ich stroje.

Rozdział II
Cele i zadania Fundacji

§7

Celem działania Fundacji jest:
1. Aktywizacja zawodowa absolwentów polskich szkół średnich i wyższych.
2. Wspieranie eksportu polskiej myśli społecznej, technicznej i gospodarczej do innych krajów świata.
3. Przygotowywanie podstaw współpracy gospodarczej między Polską a innymi krajami.
4. Wspieranie i organizowanie pomocy dla polskich misji religijnych w krajach trzeciego świata
5. Utrwalanie więzi pokoju i zrozumienia międzynarodowego
6. Wspieranie społecznego i ekonomicznego rozwoju państw zainteresowanych pomocą.
7. Zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą.
8. Działanie na rzecz przestrzegania naturalnych praw człowieka w szczególności wolności jednostki, własności prywatnej i prawa do życia.

§8

Fundacja, dla osiągnięcia swych celów, może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§9

Zadania Fundacji
Fundacja realizuje swoje cele poprzez formy dozwolone prawem:
1. Organizowanie przekwalifikowań zawodowych dla osób dorosłych.
2. Organizowanie staży zawodowych dla absolwentów szkół średnich i szkół wyższych.
3. Przeszkalanie zawodowe kandydatów do pracy zgodnie z oczekiwaniem pracodawców..
4. Pomoc przy przedsięwzięciach biznesowych szczególnie promujących polską gospodarkę.
5. Wspieranie i wdrażanie projektów nauczania informatyki z dostępem do internetu w krajach potrzebujących.
6. Organizowanie pomocy humanitarnej dla osób pokrzywdzonych, ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, wojen w kraju i za granicą.
7. Organizowanie wspólnie z instytucjami rynku pracy, prac interwencyjnych.
8. Wspólne organizowanie z gminami robót publicznych w dziedzinach:
a) ochrony środowiska,
b) kultury,
c) oświaty,
d) kultury fizycznej i turystyki,
e) opieki zdrowotnej,
f) pomocy społecznej.
6. rganizowanie i szkolenie grup reagowania kryzysowego oraz udział w działaniach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą oraz w odbudowie krajów po działaniach wojennych.
7. Współpraca z misjami religijnymi w różnych krajach świata po przez:
a) wspieranie działań oświatowych,
b) wspieranie działań w dziedzinie opieki medycznej i socjalnej,
c) pomoc w budowie i remontach obiektów misji,
d) pomoc w wykonaniu innych projektów realizowanych przez misje.
8. Wspieranie rozwoju myśli spółdzielczej na podstawie doświadczeń polskiej spółdzielczości w krajach potrzebujących.
9. Przygotowywanie podstaw współpracy gospodarczej między Polską a innymi krajami po przez:
a) promowanie polskiej gospodarki,
b) współpraca z izbami gospodarczymi z kapitałem polskim,
c) przygotowywanie kadr dla polskich lub wspólnych przedsiębiorstw w kraju
i za granicą.
10. Organizowanie zatrudnienia okresowego dla objętych projektem ochotników.
11. Aktywizacja zawodowa w kraju i za granicą osób niepełnosprawnych.
12. Wyrównywanie szans zawodowych dla osób niepełnosprawnych.
13. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i źródła finansowania Fundacji

§10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych), wymieniony w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji, oraz środki finansowe i rzeczowe nabyte przez Fundację w toku działania.

§11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12

1. Majątek Fundacji mogą stanowić ruchomości, nieruchomości i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Środki finansowe Fundacji pochodzą z:
a) subwencji i dotacji od osób prawnych i fizycznych,
b) umów sponsorskich,
c) spadków, darowizn i zapisów oraz innych świadczeń od osób fizycznych
i prawnych,
d) nawiązek sądowych,
e) zbiórek publicznych,
f) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych
i lokat kapitałowych oraz papierów wartościowych,
g) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
h) imprez publicznych.

§13

Cały dochód Fundacji służy realizacji celów statutowych.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§14

Organami Fundacji są: Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”, oraz Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

§15

Rada Fundacji
1. Jest organem kontrolnym, opiniodawczym i doradczym Zarządu.
2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
3. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby powołane przez Fundatora.
4. Rada składa się z 2–5 członków.
5. W skład Rady mogą wchodzić Sponsorzy.
6. Tytuł Sponsora może uzyskać osoba fizyczna lub prawna, która dokonała przysporzenia majątkowego dla Fundacji w kwocie przekraczającej 20.000 zł w ciągu roku oraz wyrazi zainteresowanie otrzymaniem tytułu.
7. Rada zbiera się przynajmniej raz w roku w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Rady.
8. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Rady.
9. Rada przyznaje prawo do podejmowania jednoosobowo uchwał wyłącznie przez Komendanta Głównego w każdej kwestii według uznania.
10. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
– śmierci,
– rezygnacji.
– odwołania przez Fundatora.

§16

Do zadań Rady należy:
1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
2. Określanie strategicznych kierunków działalności Fundacji.
3. Ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu.
4. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działania Fundacji.
5. Podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd.
6. Rada jako organ nadzoru sprawuje kontrolę nad działalnością Fundacji.
7. Kontrola stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji.

§17

Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do siedmiu osób, w tym Komendanta Głównego i Zastępcę Komendanta Głównego, powoływanych przez Radę Fundacji na bezterminową kadencję.
3. Członkowie Zarządu mogą być pracownikami Fundacji.
4. Fundator może być członkiem Zarządu, a jego członkostwo w Zarządzie wygasa jedyne w przypadku śmierci lub złożenia przez niego rezygnacji.
5. Zarząd pracuje w trybie posiedzeń, które odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. O terminie posiedzenia Komendant Główny zawiadamia pozostałych członków Zarządu oraz Radę i Fundatora, co najmniej 3 dni przed datą posiedzenia.
7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 2 członków zarządu, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Komendanta Głównego.
8. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

§18

1. Do podstawowych zadań Zarządu Fundacji należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i działanie w jej imieniu.
b) realizowane celów statutowych.
c) opracowywanie rocznych planów działalności Fundacji.
d) zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów w imieniu Fundacji.
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
f) tworzenie komórek organizacyjnych oraz nadzór nad prowadzoną
przez nie działalnością.
g) podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych i płacowych.
h) opracowywanie regulaminów i innych aktów prawnych Fundacji.
i) wnioskowanie do Rady o połączenie, utworzenie wspólnych
przedsięwzięć z innymi organizacjami o podobnych celach
lub likwidację Fundacji.
j) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Fundacji do organizacji krajowych i zagranicznych.
2. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) śmierci,
c) odwołania Członka Zarządu.
3. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji.
b) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu.
c) zagarnięcia mienia Fundacji.
d) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej,
a uniemożliwiających sprawowanie funkcji.
4. Zarząd, co roku jest zobowiązany przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
5. Obsługa techniczna i prawna Fundacji może być wykonywana przez Biuro Fundacji, podporządkowanemu Komendantowi Głównemu.
6. Zarząd tworzy i określa zasady działania Biura Fundacji.

Rozdział V
Oświadczenie woli

§19

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Komendant Główny i Zastępca Komendanta Głównego samodzielnie.
2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji mogą również składać dwaj członkowie Zarządu do kwoty 20.000,- złotych łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§20

Zmiana celu lub Statutu Fundacji wymaga uchwały Fundatora.

§21

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Decyzję w sprawach połączenia z inną fundacją podejmuje wyłącznie Fundator.

§22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Likwidacja Fundacji następuje na mocy uchwały Fundatora.
3. Fundator wyznacza likwidatora, któremu przysługują prawa i obowiązki Zarządu Fundacji.
4. Fundator określa wynagrodzenie likwidatora.
5. Po likwidacji Fundacji likwidator zawiadamia właściwego Ministra.
6. Majątek Fundacji po jej likwidacji powinien być przekazany na rzecz organizacji o zbliżonych celach.

Uchwały

Uchwały Zarządu Fundacji Polski Korpus Pokoju – 2015
Uchwała Nr 1 z dnia 25.03.2015 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014.
Uchwała Nr 2 z dnia 15.04.2015 r. o podjęciu współpracy z Zakonem Misjonarek Niepokalanej w Rwandzie (Afryka).
Uchwała Nr 3 z dnia 05.05.2015 r. o powołaniu na pełnomocnika Fundacji ds. rozwoju Pana dr inż. Henryka Bielińskiego.
Uchwała Nr 4 z dnia 05.05.2015 r. o zorganizowaniu w Oddziale Macharce systematycznego szkolenia nurkowego.
Uchwała Nr 5 z dnia 05.05.2015 r .o powołaniu Honorowego Korpusu Ambasadorów Fundacji Polski Korpus Pokoju.
Uchwały Zarządu Fundacji Polski Korpus Pokoju – 2014
Uchwała Nr 1 z dnia 20.01.2014 r.: o zatwierdzeniu znaku graficznego jako logo Fundacji.
Uchwała Nr 2 z dnia 23.01.2014 r.: o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności szkoleniowej.
Uchwała Nr 3 z dnia 04.02.2014 r.: o współpracy z MSZ, MON oraz Kierownictwem Misji Zagranicznych Ojców Kapucynów w ratowaniu polskich misjonarzy w Republice Środkowo Afrykańskiej.
Uchwała Nr 4 z dnia 11.02.2014 r.: o uruchomieniu Biura Współpracy Międzynarodowej, które będzie między innymi obsługiwało współpracę z St. Clements University.
Uchwała Nr 5 z dnia 21.02.2014 r.: o zorganizowaniu szkoleń górniczo-geologicznych dla kadr technicznych w Laosie.
Uchwała Nr 6 z dnia 27.02.2014 r.: o powołaniu pełnomocnika, Pana Tony Kamanga Bulela.
Uchwała Nr 7 z dnia 28.02.2014 r.: o udzieleniu pełnomocnictwa dla Federacji Kobiet Na Rzecz Pokoju Światowego.
Uchwała Nr 8 z dnia 25.03.2014 r.: o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Zarządu Fundacji za 2013 r.
Uchwała Nr 9 z dnia 09.04.2014 r.: o udzieleniu pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Michała Łupiny do reprezentacji Fundacji w Niemczech.
Uchwała Nr 10 z dnia04.05.2014 r.: o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Fundacji w 2013 roku dla Ministra Gospodarki.
Uchwała Nr 11 z dnia 26.05.2014 r.: o zorganizowaniu pomocy humanitarnej dla ofiar powodzi w Serbii, Bośni i Hercegowinie.
Uchwała Nr 12 z dnia 26.05.2014 r.: o współpracy z Zespołem Szkół Nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie.
Uchwała Nr 13 z dnia 04.06.2014 r.: o współpracy z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu M. St. Warszawy.
Uchwała Nr 14 z dnia 05.06.2014 r.: o współpracy z Panem Mieczysławem Kopacz w sprawie organizacji brygad ratunkowo-poszukiwawczych.
Uchwała Nr 15 z dnia 05.06.2014 r.: o zorganizowaniu cywilnej kompanii rozminowywania terenów.
Uchwała Nr 16 z dnia 07.06.2014 r.: o współpracy z Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie.
Uchwała Nr 17 z dnia 11.06.2014 r.: o tymczasowym przekazaniu obowiązków Komendanta Głównego, Panu Bogusławowi Sikorskiemu.
Uchwała Nr 18 z dnia 26.06.2014 r.: o uchyleniu uchwały Nr 17 o powierzeniu tymczasowo obowiązków Komendanta Głównego.
Uchwała Nr 19 z dnia 27.06.2014 r.: o nawiązaniu współpracy w opiece nad osobami chorymi z Szpitalem Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie.
Uchwała Nr 20 z dnia 01.07.2014 r.: o współpracy z Związkiem Artystów Scen Polskich w sprawie organizowania opieki nad osobami chorymi.
Uchwała Nr 21 z dnia 09.07.2014 r.: o nawiązaniu współpracy z niemiecką firmą pośrednictwa pracy Sören Poland.
Uchwała Nr 22 z dnia 10.07.2014 r.: o podjęciu współpracy z fundacją kongijską z Kinshasy ACTION DE SOUTIEN POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RDC.
Uchwała Nr 23 z dnia 11.07.2014 r.: o założenie organizacji polskiej przedsiębiorczości w Afryce pod nazwą TATRY GRUP ORGANISATION.
Uchwała Nr 24 z dnia 25.07.2014 r.: o zorganizowaniu wraz z Grupą „Inicjatywa Syryjska” imprezy charytatywnej połączonej ze zbiórką funduszy na szpital polowy Caritas Syria znajdujący się pod Damaszkiem oraz na środki do odkażania wody dla uchodźców.
Uchwała Nr 25 z dnia 05.08.2014 r.: o nawiązaniu współpracy z firmą 4 Żywioły Składnica Harcerska.
Uchwała Nr 26 z dnia 05.09.2014 r.: o zorganizowaniu wystawy dzieł sztuki polskich artystów, połączonej z aukcją w Muzeum Azji i Pacyfiku z przeznaczeniem dochodu na rzecz Międzynarodowej Organizacji Kobiet Syryjskich prowadzącej ośrodek rehabilitacji ruchowej dla inwalidów wojennych w Ammanie, Jordania.
Uchwała Nr 27 z dnia 14.09.2014 r.: o współpracy z wolontariatem z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu M. St. Warszawy.
Uchwała Nr 26 z dnia 15.09.2014 r.: o powierzeniu wykonania strony internetowej Fundacji firmie SMOOTH MEDIA z Warszawy.
Uchwały Zarządu Fundacji Polski Korpus Pokoju – 2013 rok
Uchwała Nr 1 z dnia 17.04.2013 r.: ustalająca Zakładowy Plan Kont.
Uchwała Nr 2 z dnia 22.04.2013 r.: o organizacji pomocy humanitarnej dla ofiar wojny domowej w Syrii.
Uchwała Nr 3 z dnia 25.04.2013 r.: o powołaniu regionalnej struktury organizacyjnej Fundacji.
Uchwała Nr 4 z dnia 25.04.2013 r.: o utworzeniu kontynentalnych kierownictw działań Korpusu.
Uchwała Nr 5 z dnia 29.04.2013 r.: o współpracy z Fundacją dla Somalii.
Uchwała Nr 6 z dnia 07.05.2013 r.: o współpracy z Fundacją Maltańska Pomoc Medyczna.
Uchwała Nr 7 z dnia 15.05.2013 r.: o wpisaniu do rejestru agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowych.
Uchwała Nr 8 z dnia 16.05.2013 r.: o powierzeniu opracowania roty przysięgi dla Fundacji Polski Korpus Pokoju.
Uchwała Nr 9 z dnia 19.05.2013 r.: o zatwierdzeniu tekstu roty przysięgi dla Korpusu.
Uchwała Nr 10 z dnia 27.05.2013 r.: o naborze wolontariuszy.
Uchwała Nr 11 z dnia 04.06.2013 r.: o współpracy z Fundacją Dyplomacji Obywatelskiej.
Uchwała Nr 12 z dnia 05.06.2013 r.: o powołaniu pełnomocnika, Pana Kizito Filipa Mibenge.
Uchwała Nr 13 z dnia 11.06.2013 r.: o powołaniu Legionu Zagranicznych Misji Medycznych.
Uchwała Nr 14 z dnia 14.06.2013 r.: o współpracy z Krajową Radą Spółdzielczości.
Uchwała Nr 15 z dnia 04.07.2013 r.: o powołaniu Przedstawicielstwa Zagranicznego Fundacji w Republice Gwinei.
Uchwała Nr 16 z dnia 15.07.2013 r.: o budowie kościoła przy szpitalu uniwersyteckim C.H.U. DONKA parafia DIXINN w Konakry, Gwinea.
Uchwała Nr 17 z dnia 17.07.2013 r.: o budowie szkoły integracyjnej dla dziewcząt chrześcijańskich i muzułmańskich w Dalaba pod nazwą „ETOILE DE GUINEE” w Gwinei.
Uchwała Nr 18 z dnia 25.07.2013 r.: o objęciu błogosławieństwem Fundacji przez księdza kardynała Kazimierza Nycza Metropolity Warszawskiego.
Uchwała Nr 19 z dnia 15.08.2013 r.: o wzorach umundurowania dla członków Korpusu.
Uchwała Nr 20 z dnia 28.08.2013 r.: o wprowadzeniu i zatwierdzeniu stopni służbowych dla członków Korpusu.
Uchwała Nr 21 z dnia 13.10.2013 r.: o zmianie uchwały Nr 15 i powierzenie stanowiska Przedstawiciela Zagranicznego w Gwinei, Pani Marii Danucie Romanowskiej-Barry.
Uchwała Nr 22 z dnia 15.10.2013 r.: o ustanowieniu Medalu Honorowego „Za zasługi dla współpracy polsko-afrykańskiej imienia Sadou Bailo Barry”.
Uchwała Nr 23 z dnia 30.10.2013 r.: o współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa.
Uchwała Nr 24 z dnia 10.11.2013 r.: o zorganizowaniu systemu szkoleń z zakresu spawalnictwa typu TIG i MAG.
Uchwała Nr 25 z dnia 26.11.2013 r.: o zorganizowaniu zbiórki publicznej na pomoc humanitarną
dla ofiar wojny domowej w Syrii.
Uchwała Nr 26 z dnia 28.11.2013 r.: o powołaniu Filii Fundacji w Łomiankach k/ Warszawy.
Uchwała Nr 27 z dnia 03.12.2013 r.: o zorganizowaniu placówek rehabilitacji ruchowej w Syrii, Jordanii, Libanie i w Turcji.
Uchwała Nr 28 z dnia 19.12.2013 r.: o wysłaniu misji rekonesansowej do Izraela i Palestyny.
Uchwała Nr 29 z dnia 20.12.2013 r.: o powołaniu pełnomocnika, Pani Ewy Szymańskiej.
Uchwała Nr 30 z dnia 20.12.2013 r.: o powołaniu pełnomocnika, Pani Katarzyny Kaźmierczak.
Uchwała Nr 31 z dnia 21.12.2013 r.: o opracowaniu loga Fundacji.