Zadania fundacji2017-04-12T10:03:46+00:00

Zadania fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez formy dozwolone prawem.

 • Organizowanie przekwalifikowań zawodowych dla osób dorosłych.
 • Organizowanie staży zawodowych dla absolwentów szkół średnich i szkół wyższych.
 • Przeszkalanie zawodowe kandydatów do pracy zgodnie z oczekiwaniem pracodawców.
 • Pomoc przy przedsięwzięciach biznesowych szczególnie promujących polską gospodarkę.
 • Wspieranie i wdrażanie projektów nauczania informatyki z dostępem do internetu w krajach potrzebujących.
 • Organizowanie pomocy humanitarnej dla osób pokrzywdzonych, ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, wojen w kraju i zagranicą.
 • Organizowanie wspólnie z instytucjami rynku pracy, prac interwencyjnych.
 • Wspólne organizowanie z gminami robót publicznych w dziedzinach:
   – ochrony środowiska,
   – kultury,
   – oświaty,
   – kultury fizycznej i turystyki,
   – opieki zdrowotnej,
   – pomocy społecznej.
 • Organizowanie i szkolenie grup reagowania kryzysowego oraz udział w działaniach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą oraz w odbudowie krajów po działaniach wojennych.
 • Współpraca z misjami religijnymi w różnych krajach świata poprzez:
   – wspieranie działań oświatowych,
   – wspieranie działań w dziedzinie opieki medycznej i socjalnej,
   – pomoc w budowie i remontach obiektów misji,
   – pomoc w wykonywaniu innych projektów realizowanych przez misje.
 • Wspieranie rozwoju myśli spółdzielczej na podstawie doświadczeń polskiej spółdzielczości w krajach potrzebujących.
 • Przygotowywanie podstaw współpracy gospodarczej między Polską a innymi krajami poprzez:
   – promowanie polskiej gospodarki,
   – współpracę z izbami gospodarczymi z kapitałem polskim,
   – przygotowywanie kadr dla polskich lub wspólnych przedsiębiorstw w kraju i zagranicą.
 • Organizowanie zatrudnienia okresowego dla objętych projektem ochotników.
 • Aktywizacja zawodowa w kraju i zagranicą osób niepełnosprawnych.
 • Wyrównywanie szans zawodowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.

Organizowanie i szkolenie grup reagowania kryzysowego oraz udział w działaniach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą oraz w odbudowie krajów po działaniach wojennych.

Zadania jednostek ratunkowo-poszukiwawczych

 • Ratownictwo
 • Walka z pożarami
 • Współpraca z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym jako odwody operacyjne
 • Wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych
 • Doraźna pomoc w przywracaniu i utrzymywaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami
 • Doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej
 • Pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania
 • Pomoc w organizowaniu ewakuacji ludności, zwierząt i transportu mienia z rejonów, w których występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych
 • Organizowanie likwidacji skutków klęsk żywiołowych
 • Usuwanie podtopień piwnic, garaży, dróg
 • Pomoc w odśnieżaniu ulic i dróg oraz czyszczenie dachów z nadmiaru śniegu i zagrożenia lodowego na budynkach.
 • Doraźne grzebanie zmarłych

Współpraca z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym jako odwody operacyjne.

Zadania pozostałych jednostek ochotniczych

 • Podstawy ratownictwa
 • Wykonywanie zleconych czynności pomocniczych przy zwalczaniu pożarów
 • Pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych do przetrwania
 • Udział w obsłudze ewakuacji ludności, zwierząt i transportu mienia z rejonów zagrożeń
 • Współpraca z Krajowym Systemem Ratunkowo-Gaśniczym jako odwody operacyjne, szczególnie przy zagrożeniach powodziowych
 • Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 • Pomoc osobom chorym, starszym niesamodzielnym
 • Pomoc w obsłudze obiektów kultury np. w pionach edukacyjnych muzeum
 • Opieka nad zwierzętami w specjalnych ośrodkach
 • Wyspecjalizowane działania w celu ochrony życia ludzkiego od skutków działań wojennych
 • Pomoc w odbudowie zniszczeń dokonanych przez siły natury oraz działań wojennych
 • Wsparcie techniczne, organizacyjne misji religijnych
 • Organizowanie szkoleń zawodowych w celu aktywizacji zawodowej
 • Udział w przeprowadzaniu robót publicznych

Organizowanie pomocy humanitarnej dla osób pokrzywdzonych, ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, wojen w kraju i zagranicą.